Truca’ns o envia’ns un email

Contractació i mediació d'assegurances per a empreses i professionals.

El nostre equip de socis consultors lidera l’estudi de riscos i la col·locació dels mateixos, assegurant el millor servei i la millor solució possible per a la vostra companyia.

Danys Materials i Pèrdua de Beneficis

L’assegurança de danys materials protegeix l’assegurat dels danys causats als actius tangibles de l’empresa o la pèrdua d’aquests.

Sabia que hi ha asseguradores especialitzades que només subscriuen danys materials aportant capacitat 100% fins a 1,000 Mill € i sense coassegurança? Podem assessorar-vos en l’assegurança de danys materials i accedir als millors proveïdors del mercat si a la vostra companyia hi ha sensibilitat per a la prevenció.

La cobertura inclosa a Pòlisses de Danys materials “pèrdua de marge brut o beneficis” protegeix de les pèrdues al compte de resultats o el lucre cessant a conseqüència d’un sinistre de danys.

En les assegurances de danys materials hi ha diferents nivells de qualitat de cobertura, des de cobertures “ tot risc” a cobertures “riscos nominats” i els clausulats de les pòlisses contemplen exclusions o ampliació de cobertures diverses (avaria de maquinària, fallada de subministrament, incendi en proveïdor, robatori, franquícies, etc …), tot això a definir per al disseny i la negociació del millor programa de danys per a la seva companyia.

Actualment, és important saber avaluar les normes UNE o NFPA, així com rebre un bon assessorament pel que fa a materials de construcció, compartimentacions, instal·lacions d’hidrants o sprinklers si són necessaris. Els experts d’ABK Riscos i Assegurances coneixen bé aquesta matèria per poder guiar la cotització cap a la millor asseguradora..

Responsabilitat Civil General

L’assegurança de Responsabilitat Civil protegeix de les reclamacions de tercers com a conseqüències de danys personals o materials i els seus consecutius com a danys immaterials ( lucres cessants ).

Aquests són alguns exemples:

  • Dany material: un incendi que provoca danys als edificis confrontants.
  • Dany personal: l’accident de circulació d’un treballador en horari laboral.
  • Dany consecutiu immaterial: La fàbrica limítrofa interromp fabricació per l’incendi, i reclama 2 mesos de facturació per no poder fabricar.

Hi ha diverses cobertures dins de la pòlissa de Responsabilitat Civil:

Responsabilitat Civil d'explotació

Cobertura de reclamacions de tercers al lloc on s’exerceix l’activitat d’una empresa per explotar un negoci. . Quan el dany o perjudici és causat a les instal·lacions de la companyia o bé a alguna de les ubicacions on s’exerceix l’activitat de l’empresa.

Responsabilitat Civil Patronal

Cobreix les reclamacions que els treballadors d’una empresa puguin exercir sobre aquesta,ja sigui per danys personals o per danys materials. Si, per exemple, un treballador té un accident durant les tasques laborals i acaba patint invalidesa, pot demanar a la companyia. En cas de mort, ho podrien fer els seus familiars.

Responsabilitat Civil de Productes

Cobertura de les reclamacions de tercers per danys materials o personals que ocasionen els productes venuts o serveis prestats.

Responsabilitat Civil d'unió i mescles

La RC d’Unió i Mescles cobreix la possible reclamació d’un client pel subministrament d’un producte intermedi defectuós que ha causat pèrdues al producte final. Cobrint els productes units i barrejats per tercers al producte intermedi subministrat.

Responsabilitat Civil per Retirada de productes o Recall

Cobreix les despeses de retirar del mercat productes defectuosos l’origen de causa dels quals correspon a l’assegurat.

És important conèixer que aquesta cobertura no inclogui el cost del “propi producte a destruir”. Per això existeixen cobertures especialitzades per a la Contaminació Accidental de producte.

Responsabilitat Civil per a Administradors i Directius (D&O)

Cobreix la reclamació contra el patrimoni de les persones que integren el consell d’administració o directius. Un exemple seria si per acció o omissió (sense dol ni culpa) una empresa entra en fallida i els treballadors, bancs, proveïdors o accionistes reclamen als administradors per les pèrdues sofertes.

Responsabilitat Civil Mediambiental

En els processos industrials se sol fer ús de maquinària complexa, i de productes que poden arribar a causar danys al medi ambient si no s’utilitzen de la manera adequada a causa de negligències o accidents. Aquesta assegurança cobreix les possibles despeses per reposar danys a la biodiversitat o neteja propietat d’un tercer o propi sòl, com a conseqüència d’un sinistre.

Hi ha algunes indústries que tenen l’obligatorietat i la responsabilitat de contractar una assegurança de RC Ambiental específica, seguint les directrius de la Llei 26/2007 ampliada el 15 d’octubre del 2021.

Sabies que més del 60% de les empreses subjectes a aquesta Llei, o bé no tenen l’assegurança contractada, o les seves pòlisses de RC Mediambiental no compleixen els requisits?

Responsabilitat Civil Professional

Destinats a professionals o empreses de professionals, amb necessitat de cobrir les reclamacions de clients per errors o omissions a les feines realitzades. Assegurança complementària a la RC general anteriorment descrita (danys materials i personals i consecutius)

Cobertures de Cyber Riscos

L’assegurança que coneixem com a “ Cyber ”, ofereix cobertures relacionades amb les pèrdues com a conseqüència de riscos cibernètics davant atacs de virus i pirates informàtics. Estan destinats a protegir les empreses dels riscos, tant en línia com offline, als que estan exposades i que poden arribar a ocasionar grans pèrdues d’increment costos, reducció vendes, reclamacions de tercers i despeses de consultoria.

Treballem juntament amb partners tecnològics i les millors empreses asseguradores per oferir solucions completes en matèria de ciberseguretat per a empreses. Tot això inclou assessorament i serveis relacionats amb la gestió de la seguretat informàtica de la seva companyia perquè totes les seves dades i la seva informació corporativa estiguin fora de perill.

Col·lectius d'Accidents i Vida

Fan referència a les assegurances contractades per les empreses com a part de programa de beneficis empresarials per als empleats. Aquestes assegurances ofereixen cobertura de mort o invalidesa per a empleats i directius, així com, despeses mèdiques.

Es tracta d’una pràctica heretada de les companyies anglosaxones i que està cada cop més en auge a totes les companyies.

Col·lectius de Salut

Igual que les assegurances de col·lectius d’accidents i vida, es tracta d’una assegurança oferida per les empreses als seus empleats (Employee Benefit Programs).

Hi ha importants desgravacions fiscals quan les assegurances de salut són pagades per l’empresa. Les empreses s’ofereixen a pagar les pòlisses d’assegurances de salut dels empleats com a complement a la seguretat social.

Flotes

L’assegurança de flotes, per part seva, inclou en una mateixa pòlissa tots els vehicles de què disposa una empresa. Funciona de manera similar a les pòlisses de vehicles, però amb la diferència que els agrupa tots sota un mateix contracte.

Es tracta d’una solució eficient i còmoda per a aquelles companyies que tinguin múltiples vehicles i acaba resultant més econòmica. L’assegurança de flotes ofereix una solució estandarditzada per a tots els vehicles, amb cobertures i condicions úniques per a tota la flota i és més eficient que contractar una assegurança individual per a cada vehicle.

Els nostres clients ens avalen